Dėmesio: nuo 2009m. rudens pildomas abaltis.info -->

Eilėraštis: Užsirašykit ant kaktos!
Eilėraštis: Ką darai dėl Lietuvos, vaike?
Stendas: Žmonių sąmonės augimas;
Eilėraštis: Aš nebijau! [pagal L.Rampą]
Nuotrauka: prisistatyme visuomenei;
Skaitoma versta knyga "Apmąstymas":
Eiliuotas sveikinimas knygos autoriui;
Skaitomi verstos knygos fragmentai:
1 dalis,   2 dalis,   3 dalis;
Improvizacija "Briliantų šviesoj";
Algimanto ir Sauliaus susirašinėjimas;
 
Skaitoma versta knyga "Apmąstymas":
1 dalis "Kalnų karalienė",  
2 dalis "Biaurusis ančiukas",  
3 dalis "Atmintis",  
4 dalis "Tigras",  
5 dalis "Angliakasyklose",  
6 dalis "Ezoterikos esmė",  
7 dalis "Burtininkas".  


 
Gyvenimo tėkmė lyg upė ... ,
Gali pakeisti gyvenamą šalį ...
Gali pakeisti draugus ..... ,
Gali pakeisti žmoną .........,
G i m t i n ė s  n e p a k e i s i .
Nepakeisi tautų, kurios gyvena
greta tavo Tėvynės .
Koks esi pats , tokie ir kaimynai ,
O aplinka tokia , koks esi pats .
Neskubėkite prieštarauti ,
Naujovė - tame ,
Kad Žmonių esama p a s a u l ė ž i ū r a
N E R E A L I .......! ? !KĄ  DARAI  NAUJOVIŠKAI DĖL LIETUVOS, VAIKE ?!
 
              Koks įvairus nesuprastas pasaulis,
              Klajonių  pažinimas traukia mus visus,
              Koks įmantrus 2-vi polio proto pinklių raizgalynas,
              Apsidairai, kad vergas šių žinių, aršus gynėjas jų esi.
 
     Jis pripažįsta tik vertybes,
     Lankstysit kūną prieš didybes ir Dievus,
     Nuoširdų ubagą sutrypsit,
     Kad negadintu jums kvapus.
 
              Mes airių  giminės šaka,
              Tautosaka dar to nežino,
              Marsiečių palikuonys Žemėje,
              2-vi polio proto šizofrenijos tąsa.
   
     Mes tobulėsim sekančioj raidoj,
     Reinkarnacijoj tas pasakyta,
     Todėl šiandien girtuokliai, slunkiai, apatiški  vaikai,
     O aplinką su šiukšlėm, mėšlu apdrapstysim.
     
              Taip radom, taip paliksim - kvaksi davatkynas,
              Man nusispiaut į viską - aš žvėris,
              Karjeroj  lipame  per  galvas,
              Kaupime turto - alkanas  ryklys.

     Kodėl, kodėl taip atsitiko,
     Kas deformavo kūnus ir mintis?
     Apleidot gamtą, pamiršot paiešką BETARPINĖS NAUJOVĖS,
     Kaip išgyvent sveikai patiems ir mūsų palikuonims.
              
              Tauta be idealų nyksta,
              Žmogus be idealų - gyvulys,
              Tyrumas, meilė ir draugystė
              Romantinių laikų sunykusi šaknis.
 
     Kur ŽIBURYS, kuris nušviestų Daugiapolį  Protą,
     Kur ta svajonė, stimulas, idėja ir mintis,
     Kurie uždegtų Širdį ir Gyvybę
     Vardan kurio gyvenimas yra prasmingas ir mirtis?!

Algimantas - ABC
NAUJA TĖKMĖ --- s e n o j VAGOJ

Dūlyja akmenys , sutręšę Faraonai ,
Žyniai šešėly , šviesoj - kvaili vergai .
Keliaujantys iš praeities smėlynai , apgriuvę piramidės ,
Ir buvusios galybės iškalti stabai .
Ką jie paliko MUMS į ateitį bežvelgiant ,
Valdžios didybę , atnašavimą Dievams ?
Tokia linkme civilizaciją sukūrę ,
AUKSINIAI rūmai išrinktiems - NUALINTI vergai .
Gal per ilgai mes ugdėme p u i k y b ę ,
Žvėrių instinktai apraizgė sąmonę giliai ,
Gal negerai , kad p r o t u i davėm p i r m e n y b ę ,
Jis i z u r p a v o žmogaus e s m ę nuodugniai .
NAUJA TĖKMĖ senoj VAGOJ šiandien ATGYJA ,
Pažinkime save - gamtos mes esam kūriniai .
PAŽADINKIM ENERGIJAS , kurios į m i g ę ,
ĮVESKIM A B Ė C Ė L Ę kasdieninėj k a l b o j !
Tiktai d a r b a i s mes kuriame vertybes ,
Pratybų eigoje rėdenas pajuta ,
Tik taip ateina IŠMINTIES GIMIMAS ,
N E k a l b o m i s , o p r a k a i t u veide .
Atmeskit - S a v o M a n d r u m ą - vertinant kitus ,
Lengvai pakeisit s e n ą p a g r i n d ą , gyvenimo s a i t u s ,
Galėsit k u r t AKTYVIĄ Chemiją , Statybą , Bioinžineriją ,
Transleciją , Mitybą ir NAUJĄ Mediciną !!!IŠPAŽĮSTU D A U G I A P O L Į

Aš šviesą vakar sapnavau ,
Jinai TREJYBĖJ kaitaliojos ,
Raudona , Žalia ir Gelsva ,
Kai išbudau ji atvirkščiai pasikartojo .
Ankstyvą rytą " ČI " pagaunu ant pečių ,
Krūtinėj , nugaroj jinai bėgioja ,
Giliam atodūsy aš ją kviečiu ,
Nuo kojų teka - galvą vainikuoja .
Po darbo grįžtu be jėgų ,
Kaip kobra kyla nuo grindų ,
Aš " PRANOJ " skęstu ir kaifuoju ,
Jogų asanoj žavesį tempiu .
Aš v a k a r i e t i š k a s žmogus ;
varikliai , mašinos , lėktuvai , .........
Aš r o b o t a s - toks pat kaip Jūs ,
Nėr mobilaus , nėr dujų , elektros , TV
ir šaldytuvo - aš reanimacijoj guliu .
Perkūnas trenkė 3 -s kartus ,
Žaibai suskaldė seną protą ,
Visas TREJYBES ŠIRDYJE dabar jaučiu ,
O Smegenyse Lauką K o m p e n s u o t ą .
Aš atėjau į tai palikęs D i d i n g u m Ą ,
Per suvokimus , nesėkmes plaukiau ,
Matau aš kūnus deformuotus ,
Jų eisenoj , bendravime , genetinėj tąsoj .
Gėlių energijom lengvai manipuliuoju ,
Vaizdų spalvas sužadinu kalboj ,
Gyvūnų, augmenijos tonusą aktyvizuoju ,
Vieningo pulso skambančioj dainoj .
L y g i a g r e č i u s pasaulius sukinėju rankom ,
Erdvės ir Laiko sąvoka SĄLYGINA ,
Religijų e l i t a s į proto kampą susimetęs ,
O kosminėj Visatoj jų kažkodėl nėra ???
Aš išpažįstu D AU G I A P O L Į ,
3 - j ų spalvų ten ateitį matau ,
Jame sunyks žmonių tuštybės ,
Jame a t g i m s VISA Ž M O N I J A p a g a l i a u !!! !!! !!!
CD-R   (   3 * 6 * 9   )

2009 kovo 9-oji

Nuotrauka: prisistatyme visuomenei;
2008 vasario 16-oji - kompozicija ant sniego;

Nuotraukos - mados avangardo paroda
Nuotraukos - automobilių paroda

Žmonių sąmonės augimas (padidinti, ~0.9 MB)

Metodininės priemonės (skaityti, ~1.1 MB)


Draugai, bendraminčiai, viešas bendravimas:

Laiškai Sauliui             
                               
Labas Sauliau..
Naktis ruošia rytą ,  
metų pabaiga ruošia Naujus metus!   
" gal spėsi iki 26 d. -
prasideda  mokslinė  konferencija "
                                                  ABC


Artėja naujieji 2009 metai
 

2009 pavasaris
Labas, Sauliau, čia (Amerikoje) visi manęs klausia,
kodėl  lietuvaičiai nukėlė  pavasarį  ant  rudens?
  Aš  atsakau,  kad jie gyvena visą laiką tik laukimu,
laukia  prizidento, po to - kada baigsis krizė,
po to - 12 metų,  po to ...?
Ar ten (Lietuvoje) pučia kas nors ir kitokia aidija?

Labas, Algimantai, asmeniškai manau,
kad demoralizacinė politika Lietuvoje pavyko.
T.y. susiorientuota į turtingų vakariečių pragyvenimo lygmenį,
o galimybių tais parametrais jiems prilygti nėra.
Be to sėkmingai įvykdyta monopolijų įsigalėjimo strategija.
Tai kai nedaug pinigų lietuvaičiams lieka,
tai ir nuotaikos prie tokios nuostatos [ir klimato] rudeniškos..
**********
Pro Algimanto namo langą (2009m. pavasaris):


Labas,  Sauliau, perskaičiau V.V. siųstą knygą ...
situacija nušviesta, o kur  tęsinys,
ko  griebtis prieš visą tą purvą ...?

Labas, Algimantai, manau,
kad belieka asmeniškai ir kolektyviai tobulintis,
peržiūrėti savo sugebėjimus, nuostatas, atsisakyti
nereikalingų-perteklinių dalykų, imtis naujų-reikalingų.

Ka gali vienas žmogus atlikti?- viešai
išsakyti savo požiūrį ir nuomonę.

Ten buvo dvi VVL'o  knygos, berods, patalpintos.
*************

Labas,  Sauliau,  kai ką  pataisiau - paskaityk:

KUR JŪS ESATE? - klausia ABC  
   
Vakarietiškoj žmonių mąstysenoj įsitvirtino didelė racionalumo  
tendencija, tas susiaurino ratą priemonių sprendime. 
Jos pagrindu sukurtas mokslas.
Buvusi  Froidizmo idėja, kad žmogaus elgesys pagrįstas egoizmu  -
"KIEKVIENAS DĖL SAVĘS ",  giliai  įsišaknijo  vakarietiškoj 
psichologijoj ir egzistavo daugelį šimtmečių .
Bet pastaruoju laiku dauguma darbų krypsta į Dalai Lamos teoriją.
Ji teigia apie meilės, gėrio ir atjautos pradus esančius žmoguje nuo 
gimimo!
Nesantaika, agresija, tai socialiniai santykiai gimę defor-
muoto proto pagrinde,
kaip rezultatas klaidingo mokymo,
auklėjimo egoistinėj pasaulėžiuroj.
Žmogaus egzistavimo esmė  - tai PAIEŠKA LAIMĖS!
Mokslininkų  nuomonė krypsta į tai, kad ALTURIZMAS 
(nesavanaudiškumas ) yra pagrindinė instinkto dalis išgyventi 
esamoje aplinkoje.
Kai mes priimam tokį požiūrį, mūsų pasaulėjauta kardinaliai  
pasikeičia,
vietoj  įtarumo dominuoja pasitikėjimas  -  tas  teikia 
džiaugsmą ir laimę
bet kokioj veikloj .
Darydami analizės pratimus, lengvai pakeisite savo būseną.
Kokios priežastys Jums sukelia neigiamas emocijas?  - pristabdy-
kite jas!
Kas didina Jūsų teigiamas emocijas? - tonizuokite jas!
Kiekvienas darbas reikalauja kažkiek laiko.  **********
Žolinės 2009m.
Apie praejusias Žolines:
Čikagos siauram priemesty, vokiečių namuose,
lietuvaičiai šventė Žolines. Šurmuliukas sklido vienu metu visur..

Suaugę mėtė kamuoliuką per tinklą kaip vaikai,
o vaikai davėsi lipynių atrakcione kaip suaugę.
Sergantys LT. kultūra pritarė dainininkams ir plojo šokėjams,
o visiškai sveiki buvo apspitę ilgą 4-rių rūšių alaus statinę
ir nuodijo savo organizmą.
Tuo tarpu išbadėję, o tokių buvo nemažai,
slėpėsi po terasos stogu ir kimšo viską, kas tik buvo pasiūlyta.
Aš ten irgi buvau, visokių čiūdų mačiau ir galvoju,
kada visgi pasisotins alkana lietuviška išeivija...
nešdamas didžiulius, garuojančius cepelinus?!U Ž S I R A Š Y K I T 
A N T      K A K T O S

Vaikystėj svajonę turim gražią,

Gyvent narsume, žygdarbiais garsėt,

Skraidyt erdvėj kaip kalnų paukščiai,

Pasauliui Lietuvą pateikt.

Subrendus meilė stimuliuoja,

Gamta vienybėj auga ir žieduos,

Žinių lobyne realybę pripažįstam ,

Kaip išgyvent, kuria linkme gyvenimą pasukt?

Praėję pragarą karų, žudynių ir mirčių,

Į išmintį ateinam per vėlai,

Ką pasakyt jauniems,

Kad nekartotų civilizacijos klaidų?

Ne, ne piniguose laimė slypi,

Be pinigų gyventi negerai,

Dėl $ - doleriukų neriamės iš kailio,

Užmiršę Žmoniškumą - žvėrėjam pamažu .

Mes skruzdės, žemės vabalai,

Stikliniu žvilgsniu žiūrim į pasaulį,

2- vi polio proto pasaulėžiūra buka,

Kitokios logikos neturim - reiškia, jos nėra .

Mažytė mūsų Lietuva, žmonių ten sauja ,

Iš praeities tautosaka menka,

Išliko dainos, šokiai, raštai, papročiai, rakandai,

Amžių kaitoj, tautų grumtynių eigoje.

Kaip gaivus vėjas sūkurį įgavęs,

Valstybę kūrė kunigaikščiai kovose,

Kaip srauni upė pavasarį patvinus

Garsėjo Lietuva tarp Baltijos - Juodosios jūros išsiliejus.

Prasmego aidas praeities didybės,

Dvasia sumenko šlėktų aplinkoj,

Carizmo junge tapome nuolankūs,

Pranyko išdidumas, žemelę knisom,

gyvenom kurmiškoj tamsoj.

Išdarkė ryšius praeities,

Lietuvių kalbą draudė, raštvedybą,

Rusizmą bruko per akis,

Paklusnūs tapom prievartos baisybėj.

Bet nevisi sulinko, susigūžė,

Jų širdyse ruseno laisvės kibirkštis,

Gabeno knygas, raštus, spaudą,

Gyveno dėl žmonių, aukojos vardan Lietuvos.

Juos gaudė, šaudė ir kankino,

O knygas degino kartu su žmonėmis,

Šiurpaus to laužo nieks neužgesino,

Palaistytas krauju - didėjo jo ugnis.

Skurdumas plito tautose,

Carizmo jungas sudrebėjo,

Sugriuvo ilgalaikė baudžiava,

Bet pirmas karas prasidėjo.

Kariai pavargo apkasuos,

Sunyko kaimas be jėgos,

Raudonos vėliavos pakilo,

Prieš išnaudotojus visi sukilo.

Pagavę laisvės vėją mintyse,

Nepaisant praradimų kelyje,

Mes Lietuvą iš naujo kūrėm,

Iš tų žinių, iš tų likučių, ką radom šiukšlų kibire.

Žemelę arė buvę savanoriai,

Amerikon keliavo kapšą dasidūrt,

Biznelį varė žydai ir lietuviai,

Iškilo miestai, dvasiškija –

Formavos ubagai ir pasipūtusi ponija.

Laisva mintis ne paršais minta,

Jinai įdėjose, kūryboj ir veikloj,

Čikagos priemesty trispalvė žaižaruoja,

Pakilo Lituanica nutrūktgalviškoj drąsoj!

Išliko pavyzdys pasiaukojimo ir meilės.

Nauji laikai, pasikartojantys karai,

Išsigimimas, baimė, išdavystės, tremtis ir smurtas,

Keršto dvasia išplito Lietuvoj.

Viskam ateina pabaiga,

Nutilo šūviai, širdis rauda,

Lietus nuplovė kraują ir purvus,

Surinkęs skudurų likučius,

Darbuojas okupacijoj lietuviškas žmogus .

Tarybiniai laikai - “šviesa ir mokslas“,

Marksizmo-leninizmo šūkiai ir dvasia,

Raudona partija, visi keliai į komunizmą,

O laisvė dūsta geležies narve.

Kas prievartoj statyta ir sukurta,

Ateis laikai - sugrius,

Supuvo viduje idėjos bolševizmo,

Dvilypiškumas valdė jas.

Vėl laisvės varpas skamba Lietuvoj,

Rankas sujungę Baltijos kely,

Užaugo Sąjūdis tautoj,

Draustų giesmių pasklido aidas.

Dainavom, verkėm, šokom ir svajojom,

Prisiekėm būt tvirti, ištikimi,

Laisvės egzamino lietuviai neišlaikė,

Dabar mes laisvanoriškoj tremty.

Labai gerai gyvenom socializme,

Aptingom dirbt, supjudinti visi,

Pabėgę nuo meškų, patarlė sako,

Atėjome į rują alkanų vilkų.

Pjautynės dėl valdžios,

Jo ekselencija taškus sau renka,

Kas buvo švento atgimimo dienoje,

Savų suskaldyta, apšmeižta ir sutrypta,

O buvę komunistai trina rankas veikloje.

Tautos turtus sukrovę savo sandėly,

Namus ir įmones už pusdykį supirkę,

Kaip kiaulės snaudžia lovio vidury,

Banalios kalbos Seime, per TV,

Praplauti pinigai, korupcija ir kyšiai.

Nagais, ragais kaimietis - runkelis žemelę knisa,

Miestietis verslą kuria, sutinęs saugoja nakčia,

Kas prasigėrė, prasirūkė, pasikorė,

Kas spjovė į Tėvynę pasienio kelyje .

Mes kūrėm LIETUVĄ laisvą ir vieningą,

Įdėjų buvo įvairių!!! Kas a t s i t i k o?

UŽSIRAŠYKIT ANT KAKTOS .

2-vi polio proto ribotumas, egoizmas ir chamizmas -

Visų nelaimių kaltininkas,

Sugriuvusių valstybių, bendrijų ir šeimų!

Svetur gyvenimas ne rožėm klotas,

Gobšumui nėra saiko ir ribų,

Visas vertybes pinigais matuojam,

Materialistais tapom lig nago padugnių.

Išgirskit, e m i g r a n t a i - jūs i š d a v ė t Tėvynę,

Įdėjas protėvių, miškuose žuvusių tikslus.

Vaikus suluošinot ištrėmę,

Jūs išsigimėliai, šaka nepilnaverčių, degraduojančių,

Nereikia niekam jūsų pasiekimų - susikiškit…

Tėvynė nepražus be valkataujančių, pilvažmogių kartos.

Palikote Tėvynę storašikniams dinozaurams,

Kurių makaulėj želatinas vietoj smegenų,

Jie pinigus valstybės nebaudžiami iššvaistė,

Užsmaugė tautą su paskolų skolom - dešimtmečiams pirmyn.

Ne, ne, ne jūsų pinigai Tėvynėj buvo reikalingi,

O darbščios rankos, kumščiai ir protesto balsai,

Ne saldumynai naujos prekės, pirmas būtinumas,

O aštrios Šakės: išmėžt veltėdžius, chameleonus komunistus,

Ir mafiją prismeigt.

Pabėgot, sunkumų išsigandot,

P a s i r i n k i m o   l a i s v e   dangstote save,

Kažkaip nepadoru garsėt:

Bailiais, menkystom, išdavikais,…

Tokius linčiuodavo ir kardavo senovėj kažkada!

Mes išgyvensim - būkit ramūs,

Išgaudysim vilkus, kurie mums teršia šalyje,

Naujas Įdėjas skleisim tarp žmonių,

Vertybių protą apribosim,

Pasąmonę aktyvizuosim dėl darbų.

Vidaus potenciją pažadinsime kūne,

Pratimais “DANO“ či išplauks pajutime,

Meridiano kompleksus sujungsim įvairiausius,

Gyvybinė energija tekės harmonijos rate.

Pažinkite save spalvų ir mantrų įvairovėj,

Emocijų kitimą ir fiziologijos tame pasikeitimą,

Sprendimą techninį įveskit žaidime,

Mintis nušvis - atsakymas yra!!!

Tokioj eigoj formuojas sąmonės gimimas,

Jos intuicija, aiškiaregystė, nušvitimas,

Ant šito pagrindo suprasim mitus praeities,

Atgims gamta, nebus skirybų ir karų,

Nebus hierarchinės bažnyčios,

Parazituojančios valdžios,

Nelaimių, ubagų, ligų,

Tuštybėj leipstančių ponų.

Bet savaimingo proceso nėra,

O atsiradę fenomenai kažkada,

Ieškojo priemonių ir kelio,

Kaip sustabdyt 2-vi polio proto begalinę durną įvairovę,

Apsaugot gamtą, gyvūniją,

Išgelbėt vargstančią žmoniją,

Kad duonos būtų pas visus,

Vandens, energijos, darbų,

Nebūtų šiukšlių ir ligų,

Gamta žaliuotų ir klestėtų ,

Gyvenimo trukmė visiem gerokai pailgėtų.

Visi, visi privalote s u p r a s t,

Be VIENINGUMO, be MŪSŲ PASTANGŲ VISŲ

V a l s t y b ė    s a v ę s    n e a t r a s!

O KĄ NAUJOVIŠKAI PASIŪLEI, V A I K E,

Dėl išėjimo iš stagnacinės tamsos,

Dėl Lietuvos klestėjimo, augimo,

Didingai skambančios prie Baltijos darbščios tautos?!!!

Žmonijai buvo duotas šansas praeity,

Kai Tesla bandė elektrą stoty,

Žaibai erdvėj ir kamuolinė plazma,

Pavaldus buvo jo kūrybinėj minty.

Jis kūrė elektrą pasauliui globaliai ,

Kaip oras ir vanduo mums duotas dėl visų nemokamai,

Bet primityvus protas, vedamas gobšumo ,

Laidais, stulpais pasiūlė mintį,

Ir apskaitą su $ - dolerio maišais.

Nauji laikai, naujos įdėjos,

Per DAUGIAPOLĮ galime atgimt,

Yra metodika, kaip žmogui keistis,

Kurt, realizuot naujovę,

Išeinant iš dvi polio mokslo pagrindų,

Seniai sukurtų apimčių.

Kviečiu visus susipažinti,

Ir mėgstamą jums sritį pasirinkti:

Istorija, gamta,

Sportas, medicina, mokyklinė veikla,

Chemija, statyba,

Matematika, kompiuteriai, vadyba,

Fizika, kosmosas, mechanika, ryšys,

Ir taip toliau… visų sričių ten rinkinys!

Gyvenimas žmonių diametraliai pakis,

JIE KURS ENERGIJAS, SU PRIETAISAIS VALDYS,

NAUJI PASAULIAI APSIREIKŠ,

FORMUOSIS PASAULĖJAUTA KITA,

VARDAN GYVENIMO, VARDAN GYVYBĖS IŠLIKIMO ŽEMĖJ,

DABAR, ŠIANDIEN IR ATEITY,

KIEKVIENAS PRIESAIKĄ TURĖS MINTYSE IR ŠIRDY !!! !!! !!! ( ABC )


**********
Joninės 2009m.
Labas  Sauliau,
pabendravęs per jonines su senais pažįstamais
ir jaunais  svečiais iš Lietuvos,
gavęs smarkiai į "fūtrą" nuo 2-vi polinio elito
ir religinių atstovų supyniau iš viso to .. 
"lūžio ribą".
Kadangi bendra nuotrauka neryški,
tai parinkau iš visur jos fragmentus,
kad matytųsi užrašai.. ABC                 L  Ū  Ž  I  O       R  I  B  A

               Paparčio  žiedas  trumpai  žydi,

               Gyvenimas  praskriejo  švenčių  mintyse,

               Pavasarį   žydėjo   sodai,

               15 –tas  pavasaris   Amerikoj  žmonių  rate.

Mes - tarybukai smegenim  pudruotom,

Kas  yra  laisvė  jautėm  visada,

O kai ledai vergijos lūžo ilgėjomis narvų ir pančių,

Kaip  šuo  nutrūkęs  sapnuoja maisto pilną dubenėlį

                                                       Ir lenciūgą būdoje.

                Europos bambą užauginom Lietuvoj,

                Pasipuikavimo, tuščios didybės,

                Mes mafijozus skatinom veikloj,

                Abejingumu  savo, tylėjimu ir baime.

Klestėjo  prievarta, vagystės,

Valdžioj sėdėjo komunistės,

Pasiemę terbą  į rankas... - važiavo, važiavo...

Išvykome  ir  męs.

                  Tegu jie nešdinas visi – programa buvo paslapty,

                  Pasėkim skurdą, pijokystę, narkomaniją, žudynes ir
vagystę,

                  Europoj  gausim pinigų – paskirstysim, praplausim
tarp savų.

Idiologija  viena – valdžios  struktūroj – buvusi tarybinė valdžia,

Apšmeiškit patriotus, žaliukus, laisvamanius, smetonišką poniją,

apginkit rusišką žmoniją ,

O tremtinų visus vaikus rusizmo špilkomis badykit,

Darykit  chaosą  minčių, sprendimų, įdėjų, žudykit aktyvius,

Nuodykit, pjudykit, kryptingą melą nuolatos tarp partijų varykit,

Religijas visas pašiepkit - tegu nugrimsta LIETUVA į purvo vonią,

Kaip  skestanti baloj višta.

                  Nesigailėkit dovanų ir prizų, iškrypusiems  menams,

                  Amoraliems teatrams, radijo, TV laidom,

                  Tegu visi burnuoja, keikias, inkščia ir dejuoja,

                                                 Ir nešvankybes propaguja.

                  Tokią programą kremliaus maskoliai finansuoja.

Sukiškit žmones į aklinas bačkas,

Tegu pavydas, vienišumas plinta giminių rate,

Biurokratija, kyšiai, korupcija  -  tai MES.

Tegu jie cypia beviltiškoj veikloj,

Šalta naktis košmaruose girta,

Tvaiku alsuoja GRAŽUOLĖ LIETUVA.

                Laiko tėkmė sąlygina,

                Ją matom savo ir vaikų veide,

                Jau du dešimtmečiai beveik praėjo,

                O atsistot ant kojų kaip žmogus,

                Tauta nesugebėjo.

Skurdi šalis, resursų išgyvent nėra,

Nėra idėjų ir naujoviškų minčių,

O pasiskolint iš kitų tautų -

Krikščioniškos paikybės bamba mums neleidžia,

Belieka kopijuot turtus ir purvą kapitalistinių šalių.

                 Pasaulio krizes, gal, visiem gana,

                 Tai ženklas, kad ši sistema negera,

                 Ją reikia greitai, smarkiai rekonstruoti,

                 Dvipolio proto tezes gerokai apkapoti.

Negali būt naujovės apatybėj,

Naujovė gimsta tyrlauky, griuvėsių pelenuos,

Ne materialinių vertybių aplinkoj,

O žmogaus sąmonėj - sukaupus įdirbį rytietiškų pratimų

                                                               kasdieninėj eigoj.

                 O kaip atrodo aplinkos vaizdai?

                 Tuštėja įmonės, ofise tyla,

                 Ir greitkeliuos senai jau trafikų nėra,

                 Mašinos gatvėj, prie namų – visur parduoda  

                          ir  nuomuoja  - real esteitų iškaba.

Visur visų idėjų pabaiga  

Minčių, teisingų teiginų riba,

Riba svajonių ir tikslų,

Ligų, kantrybės ir kančių,

Visų apgaulių pabaiga,

Draugystės, irstančių šeimų riba,

Politizuojančių žmonių veiklos,

Besaikio egoizmo, gobšumo,

Globalizmo, komiteto trijų šimtų.

                  Viskam, viskam -  lūžio riba,

                  Kas kūrė ateitį  2-vipolio proto ribose,

                  Pasaulio pabaigos datas,

                  Kas statė filmus, kūrė mokslą,

                  Kas rašė nuotykių, fantastikos,

                                         ir ezoterines knygas,

                  Kas aiškino talmudą, koraną, torą, šventą raštą, kabalą, 

                  Rytų pasakymus tiktai  2-vi polės logikos esme.

                  Šiandiena išryškėjo skurdaus šio kelio liepto pabaiga.

Tautų istorijos sukaupę gausybę nuodėmių,

Priseis suarti jas gilia vaga,

Išrinkti piktžoles, vertybių nuostabių,

Naujų idėjų ir minčių augint pasaulyje daigus.

                  Gana mus "muilint" dangiškais tėvais,

                  Tai seno proto įrankiai pavergt Žmoniją,

                  Mes laisvamaniai į daugiapolį žengiam atvirai,

                  Ir tobulėsim, gyvendami vienybėj su gamta.

Iš kur ta vergiška gija,

Botagu ragina prie darbo,

Savo darbštumu garsėjo Lietuva,

Dabar garsėja: šmeištais, girtavimu, keiksmais, apgaule.

                    Kokia man bus iš to nauda?

                    Tegu durnelis aria kaip arklys,

                    Nusimt nuo darbo,  jeigu nematys,

                    Gal pažymą man daktarėlis parašys.

Jaunų žmonių įdėjinė kalba,

Tėvai su šypsena - tarybinė dvasia,

Kada atgims veltėdiška  tauta?

Kai emigrantai grįš - darbštumu savo

Naujoviškai jie Lietuvą statys.

                     To šlubo vokiečio nekviesim,

                     Mes patys švarą, tvarką padaryt galėsim,

                     Kiemai ir gatvės sužaliuos,

                     Gėlių spalvom jie pasipuoš,

                     Darželiai ir palangės džiugins ir svečius vilios.

Po darbo grįšim prakaite,

Su šypsena, džiaugsmu mintyse ir veide,

Šita diena suartino mane –

Su mylima šeimyna, draugais ir supančia gamta.

                      Tokioj tėkmėj gyvybės pajauta  -  tai laimė,

                      O šventės - tai dūkimas, šokiai ir daina,

                      Vaikai, tėvai, seneliai, darbdaviai ir bendradarbiai,

                      Vieningam sukury gyvenimo sraute.

Kas trukdo mums gyventi panašiai?

2-vi polio proto pasaulėjautos taisyklės ir idėjos,

Pašvinkusi hierarchinė valdžia,

Iškrypusi hierarchinė bažnyčia,

Parazituojančio elito prestižinė veikla,

Žvaigždžių tirada mūsų galvoje...

              O kur kiti? -  nejuokinkit manęs,

              Šešely buvo jie,

              Apsidairykit - jų rankomis ir protu čia viskas pastatyta!

Gražiai ir sklandžiai pats varai,

Bet pasakyk mums konkrečiai,

Ko reikia griebtis kiekvienam,

Kad taptų realybe ką sakai?

                 Gerai, pradėkim nuosekliai  

Reikės: tikras šaknis atknist iš praeities,

            Krauju nuplaut, uždegt ugny,

            Midaus rage su prakaitu mirkyt,      

            Ir visą tautą pamaitint.

Tuomet atgimsime širdy,

Sugrįš ir tie, kas dar pasauly blaškos,

Kas išdavė tėvynę - paliksim atgailoj,

O kas gyvybę paaukojo – horalais apdainuosim pagarboj.

                Privalome paimti kitą tašką atskaitos,

                Atmesti paeities taisykles ir vertybių svorį,

                Gamtos ritme suderinti mintis,

                Darbų, kūrybinės veiklos, mitybos, poilsio,

                Sportinių žaidimų, švenčių eigos,

                Mokymo sistemos ir etiką šeimos.

Nuo mažumos privalome patirti,

Paros laike -  fazių kitimą,

Kaip hormoningą savo būvį įšlaikyt,

Kai destruktyviai kinta fazė, žinotum ką daryt!

                 Išmokęs jogos pratimus,

                 Ramybę,  poilsį  sukūrsi bet kada,

                 O jei energijos stoka,  tai

                 Dano stilius tau yra,

                 Prasukęs ciklą nuosekliai

                 Pasklis energija gerai!

Tokioj esmėj užgims kūrybinė galia.

Lygiagretus pasaulis aplankys tave,

Trejybės protas taip formuojas nuosekliai,

Pirma pakopa į daugiapolį.

                      Darbai, kūryba -  poreikis natūralus,

                      Jus stimuliuos kiti,  o  jūs -  kitus,

Gyvensit žemėj, užmiršę rūpesčius, nelaimes ir vargus –

3- tri poliam prote tokių sąvokų tikrai nebus.

                     Žinau, sunku šiandien tuo patikėti,

                     Bet jeigu šito kelio nepradėti,

                     2- vi polio proto laukia kapinių diena,

                     Jo pasaulėjauta bus užkasta.

Jis pats tą jaučia, naršo išeities,

Sutinka viską perkošt - apmąstyt,

Atmest hierarchiją, puikybę,  

Pasukti išminties keliu -

Į daugiapolį krantą perkėlą statyti!

             Sakau:  "Sėkmės!"

Ir jums visiems  šitam  kely -  sėkmės linkiu!..     ABC

**********
Labas, Sauliau, mintis pakeičiau iš prozos į ritmą apie H20, 
štai  taip  išėjo, ir  dar  vaizdelis ... ABC
   

             V     A     N     D     U     O             (  H2 O  )
Vanduo   - tai   mūsų  žemės  akys  ,
Kalnai  ir  lygumos  ,  tai  veidas   nuostabus   ,
Žvaigždynai  , saulė  ir   mėnulis  , 
Visų   svąjonių   ir   minčių    dangus  .
               Kur   jo  pradžia  ,  kas   gali   pasakyti  ,
               Kur  pabaiga  išdrįskite   spėliot  ,
               Gausiu   lietum  iš  tolumos   atėjęs   ,
               Upeliais  ,  vandenynais   pradeda  alsuot .
Vanduo   visur :   gyvybėj  ,  augmenijoj  ,
Vanduo   mintyse  ir   žmonių   kalboj  ,
Ledais   sukausto  ir   apjungia  ,
Lietaus   šniokštime  plauna  purvą  ištisai .
                Bet   mes   galiūnai   neraliuoti  ,
                Nafta   ir   šiūkšlėm   užpilam   žydras   tekmes  ,
                Po to  Dievybėm  aimanuojam  , meldžiam ,
                Kad   ligos  plinta   ir  gyvenimas  -  "ne kas"   .
Vanduo  plastingas  ,  minkštas  ir   takus  ,
Tamsioj   audroj  galingas  atšiaurus   ,
Jisai   kaip  motina  nupraus   visus  pagirdys  ,
Jisai   kaip  vyras  raumeningas  - bazaltus  graužia  įvairius  .
                Vanduo   kaip   informacinė  kempinė  ,
                Jis  absorbuoja   aplinkos  kalbas  ,  vaizdus  ,
                Vanduo   kaip   tyras   gurkšnis   eleksyro   ,
                Kuris  bet   ką  sužadina   -  "gyvenk"  !
Mes  galim  vandenį  nesunkiai    strukturuoti ,
Bažnytiniais   choralais  -  šventumą   dovanoti  ,
Sinfonijų  garsais  ,    mantrom   įvairiom  ,
Su  " ČI  " energijom  kryptingai  jį  aktyvizuoti  .
                Stebuklas  jo  ne  išorės   vaizde    ,
                Jis   rašo  informaciją  iš  aplinkos   ,
                Į  klasterių   gardeles  savo  viduje   ,
                Kaip  slaptą  žinią   į  seifą  deda  ją  .
 Ten    rasim   viską    ištisai   ,
 Keiksmus  ir   barnius    -  dainas  ir  juoką  ,
 Vagystes ,   žmogžudystes  - vestuves ,  kūdikio  šauksmus ,
 Ten  norkomanija   ir   fanatizmas   -  pavasario   garsai   ,
                                             ir   derliaus  švenčių    pabaiga . 
                Bėda   tame  -  ši   informacija   išplinta   viduje  ,
                Kai  pilam    bet  kokį   skystį   į  save    ,
                Ji   teka  skrandyje ,   širdy  ,  ji  reiškiasi   kalboj ,
žiaurumu aplinkoj, o paskutinė išraiška - liga ir degradacija pilna.
Sukaupęs   purvą  savyje   ,
Vanduo   nesunkiai   apsivalo   ,
Garais   iškilęs  aukštumoj  -  sniegais ,  ledais ,  lietum
Jis    pakartoją   žemėj   savo  kelią  .
                Pasižiurėkit -  kiek   gyvybių  ,
                Vandens  gelmėse  knibžda  įvairių  ,
                Ir kaip  švelniai   bučiuoja  -   bangelių   putos  ,
                Saulėtą    krantą     akmenų  .
Žiūrėkit ,  kaip  tyliai   teka  žalumoj  ,
Kaip    saulė     leidžias   vandenyne   ,
Ten  du  delfinai   tolumoj  ,  vieningam   ritme 
Draugystės   šokyje    kaifuoja  .
                 Ilgoj   žiemoj  snieguos    ledynai    žėri   ,
                 Gamta   nebūna  vieniša  .
                 Proreta  žmonės     apsilanko  ,
                 Šiaurės   gyvūnų    karalystės    aplinka  .
Kas   rytą   skubam   prie   vandens   ,
Maudynių   atgaiva   ,   vandens   žaidimų ,
Kur kas    svarbiau  - ŠVARA   VIDINĖ   Žmoguje  ,
Su   " ČI "  energija   nuprauskite   save  ,
Arba  išgerkite  "Gyvybinio "  vandens   stiklinę
*  !
       
*ABC pastaba: čia pasakyta apie struktūruotą vandeni,
                                     bet ne degtinę... , lietuvaičiai.                 Aš nebijau 

[pagal Lobsang Rampa]
 
Bijodamas    mirties   aš    pasistačiau     namą ,
Mano    namas   tai    namas   absoliučios    tiesos .
Dabar   aš    nebijau    mirties .
 
Bijodamas   šalčio    aš   nusipirkau    apsiaustą ,
Mano   apsiaustas  -   apsiaustas    vidinės   ugnies .
Dabar   aš   nebijau    šalčio   .
 
Bijodamas   skurdo   aš  ieškojau    turto , 
Mano   turtas  nuostabus,  begalinis  ,  septynkartinis  .
Dabar   aš   nebijau   skurdo  .
               
Bijodamas  bado   aš   ieškojau   maisto  ,
Mano   maistas  -  tai  tiesos   meditacijos   maistas  .
Dabar  aš  nebijau   bado .
 
Bijodamas   troškulio  aš    ieškojau    šaltinio  ,
Mano  šaltinis  -  nektaras   absoliučių   žinių  .
Dabar   aš   nebijau    troškulio  .

Bijodamas   nuobodžiavimo  aš  ieškojau  draugijos  ,
Mano  draugija   -  tai   švari   amžina   palaima  .
Dabar   aš  nebijau   nuobodumo  .
 
Bijodamas   paklysti   aš   ieškojau    Kelio ,
       Mano   Kelias    tai   Kelias  į   viasaapimantį   vieningumą  .
Dabar  aš  nebijau    paklysti   .
 
Aš   esu    išminčius ,  gyvenantis   vidinėj    pilnaty  ,
 Mano   brangenybės    ir   turtas   -   pažinimo   aistra  ,
              Ir   kur   aš   bebūčiau  ,  aš  -   LAIMINGAS    !!!

                                                                Algimantas - ABC

---------------------------------------------------------
Viešas bendravimas:

Andrius Kulikauskas
Minčių sodas, Vilnius

Ačiū; Algimantas Baltis

Noriu taip pat padėkoti Algimantui Balčiui,
kuris atsiliepė iš Čikagos:
"Labas - Andriau!
Laikraštyj "Amerikos lietuvis" radau tavo "Minčių sodą".
Įdomi idėja, įvairi ir plati. Skaičiau, skaičiau...
radau mintis, kurios mane domina,
bet niekur neįsiterpiu - matomai iki
šviesuolių man dar labai toli.
Kad būtų aiškiau suprastas prieštai sakinys -
siunčiu pačiam diską.
(Atsiprašau už prastą mėgėjišką įrašą).
Asmeniškai galiu patarti:
Sodas gerai deri, kai jame būna bitynas.
Sėkmės sodininkauti - Andriau!"

Algimantai, ačiū, tai tikrai "savarankiškai mąstančio"
šviesuolio darbas. Sveikinu tavo pasišventimą.
Išklausiau, man kažkiek primeni Donelaitį,
esi sueiliavęs savo patirtį ir išmintį,
gaunasi įspūdingas veikalas.
Džiaugiuos, kad renki atitinkamus vaizdus.
Kviečiu vis parašyti, pasidalinti savo kūryba,
veikla ir pamąstymais.

Andrius Kulikauskas
Tikrovė (eilėraštis)

Skype:
taochum   e-mail:

© 2007-2009, ABC  palaiko: Kaunas.US  atliko: WebPro.LT™